🌷🌷🌷ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ🌹🌹🌹 width=
🌷🌷🌷ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ🌹🌹🌹 [1:2:42]
Dhamma Channel
ရွင္ဥပဂုတၱ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
ရွင္ဥပဂုတၱ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [1:1:42]
Dhamma Channel
မထိနဲက ထိရင္မီးပြင့္သြားမယ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
မထိနဲက ထိရင္မီးပြင့္သြားမယ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [1:2:36]
Dhamma Channel
ဘုရားလူႀကီးမ်ားႏွင့္ နတ္ျပည္သြား - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
ဘုရားလူႀကီးမ်ားႏွင့္ နတ္ျပည္သြား - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [1:38]
Dhamma Channel
ေလးမည္တိႆတစ္ပါးရ 2 - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
ေလးမည္တိႆတစ္ပါးရ 2 - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [1:1:31]
Dhamma Channel
အႏုပညာရွင္ ဝင္ျခင္ဝင္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
အႏုပညာရွင္ ဝင္ျခင္ဝင္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [58:34]
Dhamma Channel
ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္ ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္ ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [1:32:11]
Steve Duncan
မကုန္ေသာေမတၱာ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
မကုန္ေသာေမတၱာ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [57:37]
Dhamma Channel
ငိုၿပီးမွ ရယ္ၾကပါစို႕ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
ငိုၿပီးမွ ရယ္ၾကပါစို႕ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [1:38]
Dhamma Channel
ဘုရားနဲ႕မွေဆြမ်ိဳးေတာ္ခ်င္သူ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
ဘုရားနဲ႕မွေဆြမ်ိဳးေတာ္ခ်င္သူ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [59:29]
Dhamma Channel
ဝိပလႅာသတရား(၁၂)ပါး - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
ဝိပလႅာသတရား(၁၂)ပါး - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [1:4:26]
Dhamma Channel
ေနာက္ဆုံးဌာေနလြမ္းမ်က္ေရ တရားေတာ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္  ဦးဇဋိလ width=
ေနာက္ဆုံးဌာေနလြမ္းမ်က္ေရ တရားေတာ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [2:4:44]
Dhamma Dana
တရားနာ၍ ငိုရသည္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
တရားနာ၍ ငိုရသည္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [1:31:19]
Dhamma Channel
အၿပိဳင္အဆိုင္ ဘယ္သူႏိုင္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
အၿပိဳင္အဆိုင္ ဘယ္သူႏိုင္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [53:57]
Dhamma Channel
ျမစ္ကိုျပစ္၍ ေခ်ာင္းကိုရွာ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ width=
ျမစ္ကိုျပစ္၍ ေခ်ာင္းကိုရွာ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ [55:12]
Dhamma Channel
🌷🌷🌷ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ🌹🌹🌹 width=
🌷🌷🌷ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ🌹🌹🌹 [1:15]
Dhamma Channel
« PrevNext »
Movies
Comedy
Entertainment
Shows
Film & Animation
Autos & Vehicles
Pets & Animals
Sports
Trailers
Travel & Events
Gaming
People & Blogs
News & Politics
Howto & Style
Education
Science & Technology
Nonprofits & Activism
Sci-Fi/Fantasy